Dėl gatvių (Katišių ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. gegužės 10 d. posėdžio protokolą Nr. 9-7/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

    1.1. Katišių, Širmuko, Antaninos Tamašauskaitės, Vincento Matuševičiaus (Panerių seniūnija); PANERIAI_KATISIU PANERIAI_SIRMUKO PANERIAI_TAMASAUSK_MATUŠEV

      1.2. Gožės (Rasų seniūnija). RASOS_GOZE

  1. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

   2.1. Juozapo Ambraziejaus, Kuzmiškių, Vytauto Kavolio (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_J.AMBRAZIEJUS NAUJININKAI_KUZMISKIU_KAVOLIO

      2.2. Ditvos (Rasų seniūnija); RASOS_DITVA

      2.3. Kruopų (Senamiesčio seniūnija). SENAMIESTIS_KRUOPOS

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1668

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS