Dėl gatvių (Lietuvos Statutų ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2019 m. spalio 7 d. posėdžio protokolą Nr. 9-107/19(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės Šnipiškių seniūnijos gatvėms šiuos pavadinimus ir vardus (pagal pridedamą planą):

      1.1. Lietuvos Statutų;

      1.2. Vytauto Nasvyčio;

      1.3. Algimanto Nasvyčio;

      1.4. Gegužės 3-iosios.

  1. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     2.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant (panaikinant):

     2.1.1. Gedimino Baravyko gatvėje numerius 6, 10 ( Šnipiškių seniūnija);

     2.1.2. Konstitucijos prospekte  numerį 19B (Šnipiškių seniūnija);

Tarybos sprendimas tarybos-R1654-19

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS

Ištrauka ištrauka