Dėl gatvių (Tolerancijos ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. balandžio 6 d. posėdžio protokolą
Nr. 9-40/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

      1.1. Tolerancijos (Šnipiškių seniūnija); ŠNIPIŠKĖS_TOLERANCIJOS

      1.2. Mažeikių, Elektrėnų, Plungės (Panerių seniūnija). PANERIAI_MAŽEIKIŲ PANERIAI_PLUNGĖS PANERIAI_ELEKTRĖNŲ

  1. Pakeisti Senamiesčio seniūnijoje Šv. Jurgio gatvės tipą į skersgatvio ir patikslinti jo geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). SENAMIESTIS_ŠV.JURGIO SKG
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

      3.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Gariūnų gatvėje 72 numerį, Jočionių gatvėje 55 numerį (Panerių seniūnija);

      3.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1683-22-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS