Dėl gatvių (Vincento Borisevičiaus ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2020 m. sausio 15 d. posėdžio protokolą Nr. 9-15/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.   Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

1.1. Vincento Borisevičiaus (Naujosios Vilnios seniūnija); 200313_10_51_12

1.2. Nybudžių (Pilaitės seniūnija). 200313_10_51_16

2.   Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

2.1. Mykolės Krinickaitės, Jono Švažo (Panerių seniūnija); 200401_13_32_43

2.2. Tvenkinių, Sudargo, Virbalio, Tilžės, J. Bobrovskio, Rambyno (Pilaitės seniūnija); 200313_10_51_22 200313_10_51_27 200313_10_51_49

2.3. Giedraičių, Ratnyčios (Šnipiškių seniūnija). 200313_10_51_55 200313_10_51_59

3.   Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

3.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Džiaugsmo gatvėje numerius 50C, 50E, 50D, 50B (Naujosios Vilnios seniūnija); 200313_10_51_12

3.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-Rnamai1+(3)-D+(1)

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS (2)