Dėl Izraelio pavadinimo suteikimo skverui ir jo ribų

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokolą Nr. 9-132/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardžiam skverui Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnijoje Izraelio pavadinimą (pagal pridedamą planą).
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1693-22-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS

Schema SENAMIESTIS_IZRAELIO SKV