DĖL JONO BASANAVIČIAUS VARDO SUTEIKIMO AIKŠTEI IR JOS RIBŲ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2018 m. lapkričio    d. posėdžio protokolą Nr. 9-         /18-(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardei Vilniaus miesto savivaldybės aikštei Senamiesčio seniūnijoje Jono Basanavičiaus vardą (planas pridedamas). ištrauka; AIŠKINAMASIStarybos-R1650-18