Dėl Jono Prano Aleksos gatvės ir teritorijų (Šypsenų alėjos ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos 2020 m. sausio 2 d. posėdžio protokolą Nr. 9-1/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti bevardei Vilniaus miesto savivaldybės Naujosios Vilnios seniūnijos gatvei Jono Prano Aleksos vardą (pagal pridedamą planą). 1p

2. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

2.1. Šypsenų (alėja, Justiniškių seniūnija); 2.1p

2.2. Saulės (alėja, Šeškinės seniūnija); 2.2p

2.3. Drakonų pieva (skveras, Šnipiškių seniūnija). 2.3p

3. Patikslinti Jurgio Šlapelio gatvės (Naujosios Vilnios seniūnija) ašinę liniją ir jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). 3p

4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Zofijos Gulevič gatvėje numerius 32A, 32B, 32C, 34F, 34G, 34H, 34K, 34L, 34J (Naujosios Vilnios seniūnija); 4.1p

4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS

Tarybos sprendimas tarybos-R1656-20