Dėl Juozapo Strumilos skvero ir gatvių (Balio Sližio ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2021 m. gegužės 19 d. posėdžio protokolą Nr. 9-81/21(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto:

 1.1. bevardžiam skverui Senamiesčio seniūnijoje Juozapo Strumilos vardą (pagal pridedamą planą); SENAMIESTIS_STRUMILA

    1.2. bevardei gatvei Pilaitės seniūnijoje Balio Sližio vardą (pagal pridedamą planą). PILAITE_SLIZYS

    2. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Kalvarijų Sodų 1-osios, Kalvarijų Sodų 2-osios, Kalvarijų Sodų 3-iosios, Kalvarijų Sodų 7-osios gatvių Verkių seniūnijoje ašines linijas (pagal pridedamą planą). VERKIAI_KALVARIJU SODAI

3. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1673-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS