Dėl Juozo Lukšos-Daumanto vardo suteikimo skverui ir jo ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. spalio 13 d. posėdžio protokolą Nr. 9-143/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardžiui Vilniaus miesto savivaldybės skverui Žirmūnų seniūnijoje Juozo Lukšos – Daumanto vardą (planas pridedamas).
  2. Pripažinti netekusius galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. 1-667 ,,Dėl skverų, aikštės, gatvės (Ukrainos ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų“ 1.2 punktą.
  3. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedu kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1663

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS

Schema ZIRMUNAI_DAUMANTAS