Dėl Justino Marcinkevičiaus skvero ir gatvių (Stasio Ylos ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57  „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2020 m. vasario 17 d. posėdžio protokolą Nr. 9-25/20(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Senamiesčio seniūnijos skverui Justino Marcinkevičiaus vardą (pagal pridedamą planą). 200409_09_32_22

2. Suteikti bevardėms Vilniaus miesto savivaldybės gatvėms šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

2.1. Stasio Ylos (Naujininkų seniūnija); 200409_09_32_38

2.2. Sankelių (Naujosios Vilnios seniūnija). 200409_09_32_45

3. Pakeisti Vyskupo Andriaus (Verkių seniūnija) gatvės pavadinimą į Andriaus Benedikto Klongevičiaus ir patikslinti gatvės ašinę liniją bei jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). 200409_09_32_32

4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo) pakeičiant Vyskupo Andriaus gatvėje numerius 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45 (Verkių seniūnija, pagal pridedamą planą); 200409_09_32_32

4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas tarybos-Rnam-2

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS (4)