Dėl Lvovo gatvės pavadinimo pakeitimo ir jos ribų

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. kovo 3 d. posėdžio protokolą Nr. 9-24/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Šnipiškių seniūnijoje Lvovo gatvės pavadinimą į Lvivo ir patikslinti jos ribas ir geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą).
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas tarybos-R1679-patikslintas

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS

Planas ŠNIPIŠKĖS_LVItarybai