Dėl pavadinimo suteikimo estrados pastatui ir skvero, aikštės ir takų (,,Vasaros sonata“ ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. liepos 18 d. posėdžio protokolą
Nr. 9-85/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam estrados pastatui (unikalus Nr. 1096-0017-7018) Dainų Šventės pavadinimą Vilkpėdės seniūnijoje (pagal pridedamą planą). VIKPĖDĖ_DAINŲ ŠVENTĖS ESTRADA
  2. Suteikti bevardžiam skverui Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijoje Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės vardą (pagal pridedamą planą). NAUJAMIESTIS_ČIURLIONIENĖS SKV
  3. Suteikti bevardei aikštei Vilniaus miesto Vilkpėdės seniūnijoje Sąjūdžio pavadinimą (pagal pridedamą planą). VIKPĖDĖ_SĄJUDŽIO A
  4. Suteikti bevardžiams takams Vilniaus miesto Vilkpėdės seniūnijoje šiuos pavadinimus – ,,Vasaros sonata“, ,,Žalčio sonata“, ,,Karalių pasaka“, ,,Drugiai“, ,,Ramybė“, ,,Naktis“, ,,Rytmetis“, ,,Bičiulystė“, ,,Tiesa“, ,,Tiltai“, ,,Amžinybė“, ,,Mintis“, ,,Tyla“, ,,Aukuras“, ,,Raigardas“, ,,Miško ošimas“, ,,Vakaras“(pagal pridedamus planus). VIKPĖDĖ_TAKAS AMŽINYBĖ VIKPĖDĖ_TAKAS AUKURAS VIKPĖDĖ_TAKAS BIČIULYSTĖ VIKPĖDĖ_TAKAS DRUGIAI VIKPĖDĖ_TAKAS KARALIŲ PASAKA VIKPĖDĖ_TAKAS MINTIS VIKPĖDĖ_TAKAS MIŠKO OŠIMAS VIKPĖDĖ_TAKAS NAKTIS VIKPĖDĖ_TAKAS RAIGARDAS VIKPĖDĖ_TAKAS RAMYBĖ VIKPĖDĖ_TAKAS RYTMETIS VIKPĖDĖ_TAKAS TIESA VIKPĖDĖ_TAKAS TYLA VIKPĖDĖ_TAKAS TILTAI VIKPĖDĖ_TAKAS VAKARAS VIKPĖDĖ_VASAROS SONATA VIKPĖDĖ_ŽALČIO SONATA
  5. Patikslinti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto M. K. Čiurlionio gatvės ašinę liniją ir patikslinti jos geografines charakteristikas(pagal pridedamą planą). VIKPĖDĖ_ČIURLIONIO G_
  6. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimas tarybos-R1688-takai-d

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS (002)