Dėl pėsčiųjų tiltų (,,Naujojo meno“ ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. liepos 18 d. posėdžio protokolą Nr. 9-85/22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto pėsčiųjų tiltams per Vilnios upę šiuos pavadinimus (pagal pridedamus planus):

    1.1. ,,Naujojo meno“, ,,Jung Vilne“, ,,Šubravcų“ (Senamiesčio seniūnija); SENAMIESTI_NAUJOJO MENO TILTAS; SENAMIESTI_JUNG VILNE TILTAS; SENAMIESTI_ŠUBRAVCŲ TILTAS

      1.2. ,,Žagary“ (Rasų seniūnija). RASOS_ŽAGARY TILTAS

    2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui kreiptis į Adresų registro tvarkymo įstaigą dėl tiltams suteiktų pavadinimų registravimo po to, kai tiltų statiniai ir Vilniaus miesto savivaldybės teisės į juos bus įregistruotos Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1690-22

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS