Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo planui

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 ,,Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių 10 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1V-80 ,,Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo 9 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo planui su ribų aprašu (pridedama).
  2. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo plano aiškinamajam raštui (pridedama).
  3. Teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymą keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribas.

Priedai planas-suderintas-tvirtinimui; AIŠKINAMASIS-prie sprendimo proj AIŠKINAMASIS-tvirtinimui-D sprendimas-taisymas VMS terit ribu aprasas D