Dėl Serbų gatvės pavadinimo ir jos geografinių charakteristikų panaikinimo

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą administracinėje byloje     Nr. eI3-1634-809/2020, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

   1. Panaikinti Rasų seniūnijoje Serbų gatvės pavadinimą ir jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą).

2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

   2.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Serbų gatvėje numerius 15, 17, 19,21, 23, 25, 27, 29 (Rasų seniūnija);

  2.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1671

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS

Planas RASOS_SERBAI_naikinama