Dėl tiltų pavadinimų ir gatvių (Dirsūno ir kitų) vardų suteikimo ir jų ribų

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2023 m. balandžio 4 d. posėdžio protokolą Nr. 9-52/23(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardžiams tiltams Vilniaus mieste šiuos pavadinimus :

  1.1. Liubarto (unikalus Nr. 4400-6057-6318) Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijose (pagal pridedamą planą); NAUJAMIESTIS_LIUBARTO

    1.2. Geležinio Vilko (unikalus Nr. 4400-6056-0227) Naujamiesčio, Šnipiškių, Žvėryno seniūnijose (pagal pridedamą planą); NAUJAMIESTIS_GELEŽINIO VILKO TILTAS

      1.3. Žaliasis (unikalus Nr. 4400-6066-1841) Naujamiesčio, Senamiesčio, Šnipiškių seniūnijose (pagal pridedamą planą); ŠNIPIŠKĖS_ŽALIASIS TILTAS

  1.4. Žvėryno (unikalus Nr. 4400-6053-8605) Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijose (pagal pridedamą planą). ŽVĖRYNAS_ŽVĖRYNO TILTAS

  1. Suteikti bevardėms gatvėms Vilniaus mieste šiuos vardus:

      2.1. Dirsūno, Verkių seniūnijoje (pagal pridedamą planą); VERKIAI_DIRSŪNO

    2.2. Emilijos Jasmantaitės-Vileišienės, Panerių seniūnijoje (pagal pridedamą planą); PANERIAI_E JASMANTAITĖS VILEIŠIENĖS

      2.3. Onos Brazauskaitės-Mašiotienės, Panerių seniūnijoje (pagal pridedamą planą); PANERIAI_O BRAZAUAKAITĖS MAŠIOTIENĖS

   2.4. Bronislavos Šėmytės-Biržiškienės, Panerių seniūnijoje (pagal pridedamą planą). PANERIAI_B ŠĖMYTĖS BIRŽIŠKIENĖS

        3. Patikslinti Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnijoje Gotų gatvės ašinę liniją ir jos geografines charakteristikas (pagal pridedamą planą). NAUJOJI VILNIA_GOTŲ

4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

    4.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Senasalio gatvėje numerius 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 36J, 36K (Naujosios Vilnios seniūnija);

     4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1670-23-D

Aiškinamasis raštas Aiškinamasis