Dėl Ukrainos Didvyrių gatvės pavadinimo suteikimo ir jos ribų

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2022 m. kovo   d. posėdžio protokolą Nr. 9-   /22(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Žvėryno seniūnijoje bevardei gatvei Ukrainos Didvyrių vardą (pagal pridedamą planą).
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

     2.1. parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Latvių gatvėje numerius 53 ir 53A (Žvėryno seniūnija);

  2.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1680-D

Aiškinamasis raštas AIŠKINAMASIS AIŠKINAMASISs

Schema ŽVĖRYNAS_UKRAINOS DIDVYRIŲ_tarybai