Informacija apie planuojamo naudoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Gurelių II žvyro telkinio galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
  UAB „REDCO“, Svajonės g. 40-8, Klaipėda, LT-94101, įmonės kodas 300114494, tel. (8-46) 341 915, faks. (8-46) 341 916, elektroninis paštas: info@nts.lt.
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
  Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimas.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
  Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė, Panerių seniūnija, Gurelių kaimas.
 4. Persvarstoma atsakingos institucijos:
  Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-12 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-5020, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
 5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:
  Visuomenės atstovai VŠĮ „Kalvų terasos“ 2017-06-05 d. raštu kreipėsi į atsakingą instituciją dėl atrankos išvados persvarstymo.
 6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:
  6.1. PŪV vieta nepatenka į saugomas teritorijas. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir jo apylinkėse nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų,
  6.2. Įgyvendinus triukšmo mažinimo priemones (telkinyje pastačius akustinė sienelę artimiausiose planuojamose gyvenamosiose teritorijose prasidėjus gyvenamųjų namų statybai) triukšmo ribiniai dydžiai neviršys 55 dB(A) normos nustatytos HN 33:2011,
  6.3. Oro taršai sumažinti numatoma naudoti šiuolaikinius saugius ir našius mechanizmus, dengti automobilių kėbulus produkcijos vežimo metu, sausuoju metų laiku laistyti išvežimo kelią iki plento, sustumti dirvožemio pylimą iki 3 m aukščio.
  6.4. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui bus tik karjero kasybos metu (3 – 4 metų laikotarpyje), vėliau išeksploatuotas karjeras bus rekultivuotas į gyvenamąsias teritorijas,
  6.5. Derlingas dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas ir panaudojamas teritorijos tvarkymui,
  6.6. Eksploatuojant telkinį gamybinių atliekų nesusidarys,
  6.7. Planuojamas eksploatuoti plotas didžiąją dalimi yra apleistas žemės ūkio laukas, palengva apaugantis savaiminio užsisėjimo medžiais ir krūmais. Telkinyje 0,2 ha plote augantis miškas nebus kertamas. 6.8. Darbai karjere bus vykdomi tik darbo dienomis nuo 7 iki 17 val. 6.9. Karjeras neturės neigiamos įtakos atokiau tekančių upelių ar telkšančių ežerų vandens lygiui. 6.10. Suinteresuota visuomenė ir PAV subjektai atsižvelgdami į PAV rengėjo pateiktą papildomą informaciją ir planuojamas taikyti neigiamą poveikį aplinkai mažinančias priemones pasisakė už neprivalomą PŪV PAV.
 7. Priimta galutinė atrankos išvada atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2017-07-05 d. Nr. (28.7)-A4-7083, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su galutine atrankos išvada galima susipažinti internete:
http://gamta.lt/files/SKM_4050170707083001.pdf;
http://gamta.lt/files/SKM_4050170707090100.pdf

Su atrankos dokumentacija galima susipažinti internete:
http://www.gjmagma.lt/images/viesinimas/PAV/Gureliai_II/Po_persvarstymo
/Gureliai_II_pav_atr_2017_2var_po_persvarstymo_visuomenei.pdf