Informacija apie prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB PC „Vilnelė“, Vasarvietės g. 19A, Kaunas, tel. 8650 90020.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta – prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statyba ir eksploatacija.

Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-27 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-962 – prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas) 2017-02-09 raštu Nr. 2.10-1556 (16.8.6.10.11) kreipėsi į Agentūrą, prašydamas persvarstyti atrankos išvadą, kadangi Atrankos išvadoje nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusio transporto keliamą triukšmą artimiausioje visuomeninėje aplinkoje (VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (Parko g. 21, Vilnius)), todėl negalima įvertinti sprendinių atitikties Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimams; nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV keliamą triukšmą besiribojančioje perspektyvinėje gyvenamojoje teritorijoje ir artimiausių daugiaaukščių daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkoje. Vilniaus departamentas nepritarė pasirinktam triukšmo sklaidos skaičiavimo aukščiui (1,5 m), kadangi PŪV teritorija ribojasi su perspektyvine gyvenamąja teritorija, kurioje bus statomi daugiabučiai, todėl triukšmo sklaidos skaičiavimus tikslinga atlikti 4 m aukštyje.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. 1. PAV subjektai – Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Vilniaus departamentas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 2. PŪV teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką ar kitas saugomas teritorijas. 3. PŪV vieta atitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. 4. Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis nenumatoma, nes prekybos centro pastato šildymas planuojamas iš Vilniaus miesto šilumos tinklų, todėl stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių teritorijoje nebus. 5. Atlikti triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks ribines vertes, nustatytas Lietuvos higienos normoje HN 33:2011. 6. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir perduoti registruotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. 7. Susidarančios buitinės ir gamybinės nuotekos bus išleidžiamos į viešo nuotekų tvarkytojo UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus nuotekų tinklus. Susidariusios gamybinės nuotekos bus valomos 7 l/s našumo riebalų gaudyklėje. Paviršinės nuotekos nuo automobilių parkavimo aikštelės bus išvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms. 8. Statybos metu nuimtas dirvožemis bus saugomas sklypo dalyje iki teritorijos sutvarkymo etapo. Neužstatomose teritorijos dalyse dirvožemio danga bus atkurta ir apželdinta, tokiu būdu palaikant dirbtinės ekosistemos geoekologinį stabilumą.

Priimta galutinė atrankos išvada. 2017-03-30 raštas Nr. (28.7)-A4-3374 – prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.