Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222 , el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas, vieta: Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste. Vieta -šiaurinė Vilniaus miesto dalis, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijose.

PŪV aprašymas: Numatoma nutiesti 2,7 km ilgio, keturių eismo juostų su žalia skiriamąja juosta apšviečiama gatvę, įrengti 2,5 m pločio dviračių takus, šaligatvius, viešojo transporto stoteles ir kitą reikiamą inžinerinę infrastruktūrą (lietaus nuotekų bei elektros tinklus).

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti: triukšmą mažinančios kelio dangos įrengimas, funkcinių želdinių pasodinimas, izoliuojančių akustinių langų ir durų įrengimas, stačių šlaitų sutvirtinimas, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės..

Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje (2017-06-29), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijoje (2017-06-27), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Fabijoniškių seniūnijoje (2017-06-26), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2017-07-01), laikraščio „Lietuvos rytas“ priede sostinė (2017-07-01), PAV dokumentų rengėjo – UAB „Infraplanas“, interneto tinklalapyje (2017-06-29). PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitoje įvertino visuomenės pastabas ir numatė kompensacines priemones.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: planuojama ūkinė veikla – Mykolo Lietuvio gatvės tiesimas įvertinus jos pobūdį, poveikį gamtinei aplinkai, visuomenės sveikatai ir socialiniai aplinkai pagal parengtą PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, yra leistina pagal pirmą ir antrą veiklos alternatyvas. Sprendimas priimtas 2018-01-05 Nr. (28.7)-A4-149. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PŪV įgyvendinimas abiejų alternatyvų atveju nesukels reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms, saugomoms teritorijoms, „Natura 2000“ teritorijoms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.