Parengta informacija apie galimybes statyti aukštybinius pastatus Vilniaus mieste

GALIMYBĖS STATYTI AUKŠTYBINIUS PASTATUS VILNIAUS MIESTE

Vilniaus mieste galimybės statyti aukštybinius pastatus yra numatytos galiojančiame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane bei specialiuosiuose ir detaliuosiuose planuose.

Bendrajame plane nustatyta, kad aukštybinių pastatų projektai rengiami tarptautinių konkursų būdu, siekiant pastato aukščiausios urbanistinės ir architektūrinės kokybės ir prireikus simbolinės prasmės.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane buvo nustatytos teritorijos aukštybinių pastatų statybai ir numatyta galimybė  miesto centrų teritorijose statyti aukštybinius pastatus parengus ir patvirtinus aukštybinių pastatų išdėstymo specialiuosius planus.  2014 m. pasikeitus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymui, aukštybinių pastatų specialieji planai neberengiami. Todėl aukštybiniai pastatai tose teritorijose, kur jie nenumatyti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose, gali būti statomi tik teisės aktais nustatyta tvarka parengus ir patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą ar keitimą.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstiniame reglamente Nr. 5 nustatyta, kad išskirtiniais atvejais, esant aiškiai deklaruotam viešajam interesui, ypatingai urbanistinei situacijai, parengus išskirtinį pagrindimą ir pritarus Savivaldybės tarybai, galima viršyti bendrajame plane nustatytą užstatymo reglamentą – tai sudaro galimybes aukštybinių pastatų statybai ir už bendrajame plane numatytos zonos aukštybinių pastatų statybai ribų.

Galimybės Vilniaus miesto teritorijoje statyti aukštybinius pastatus bus patikslintos rengiant bendrojo plano keitimą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“.

Informacija apie bendrojo plano rengimo eigą, planavimo darbų programa, tikslai ir uždaviniai viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapyje „Teritorijų planavimo viešumas“, seniūnijų skelbimo lentose ir interneto svetainėje www.tpdris.lt. Bendrojo plano rengėja – Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“.

Norintieji statyti aukštybinius pastatus tose teritorijose, kuriose nenumatyta galimybė statyti aukštybinius pastatus, per visą bendrojo plano rengimo laikotarpį pasiūlymus raštu gali teikti planavimo organizatoriui adresu: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Gautų pasiūlymų lokalizacija ir trumpas pasiūlymų turinys skelbiami parengtame Pasiūlymų keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemėlapyje http://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=teritory-planning.

TERITORIJOS AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ STATYBAI VILNIAUS MIESTE

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-01-21 sprendimu Nr.1-224 „Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies papildomų apribojimų aukštuminiams pastatams statyti schemos tvirtinimo“ (p.1), nustatyta, kad Vilniaus mieste aukštuminiais (aukštybiniais) pastatais laikomi pastatai, kurių aukštis didesnis nei 12 aukštų ar 35 metrai nuo žemės paviršiaus.

Vilniaus miesto bendrajame plane nustatyta, kad aukštybinių pastatų projektai rengiami tarptautinių konkursų būdu, siekiant pastato aukščiausios urbanistinės ir architektūrinės kokybės ir prireikus simbolinės prasmės.


Aukštybinių pastatų statybą Vilniaus mieste reglamentuojantys dokumentai

1.      Aukštybiniai pastatai Vilniaus mieste gali būti statomi teritorijose, numatytose galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose:

1.1.   Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (schemoje Nr.1 teritorijos Nr.1, 2, 3)

1.2.   Nustatyta tvarka patvirtintuose aukštybinių pastatų išdėstymo specialiuosiuose planuose:

1.2.1. Sklypo Konstitucijos pr.20 aukštybinių pastatų išdėstymo specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-12-20 sprendimu Nr.1-480 (schemoje Nr.1 teritorijos Nr.1 dalis); integruotas į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

1.2.2. Teritorijos tarp Geležinio Vilko gatvės, Laisvės prospekto ir Neries upės (buvusi „Velgos“ įmonės teritorija) specialusis planas,   patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-06-09 sprendimu Nr.1-1605 (schemoje Nr.1 teritorija Nr.4). Pastatų statybos šioje teritorijoje nepradėtos.

1.3.   Detaliuosiuose planuose (dalis jų integruoti į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius):

1.3.1.Teritorijos prie T.Narbuto gatvės tęsinio detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1999-12-15 sprendimu Nr.480 (schemoje Nr.1 teritorija Nr.3).  Integruotas į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

1.3.2. Sklypų tarp Upės ir Studentų gatvių detalusis planas,  patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-10-13 sprendimu Nr.1-549 (schemoje Nr.1 teritorija Nr.2). Integruotas į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

1.3.3. Kituose detaliuosiuose planuose, kurie nepažymėti bendrojo plano sprendiniuose ir Aukštybinių pastatų išdėstymo sprecialiuosiuose planuose (schema Nr.2). Dalis aukštybinių pastatų pagal šiuos detaliųjų planų sprendinius jau yra pastatyti arba  statomi.

1.4. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatyta, kad parengus ir patvirtinus aukštybinių pastatų išdėstymo specialųjį planą, aukštybiniai pastatai gali būti statomi ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytose kitose centrų teritorijose (miesto centro, svarbiausi lokalių centrų bei rajonų centrų ir kitų mišrių didelio tankio teritorijų funkcinėse zonose) už Senamiesčio apsaugos buferinės zonos ribų.

1.5.  2014 m.  pasikeitus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymui, aukštybinių pastatų specialieji planai neberengiami. Todėl aukštybiniai pastatai tose teritorijose, kur jie nenumatyti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose gali būti statomi tik teisės aktais nustatyta tvarka parengus ir patvirtinus Vilniaus miesto bendrojo plano koregavimą ar keitimą.

1.6. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstiniame reglamente Nr. 5 nustatyta, kad išskirtiniais atvejais,  esant aiškiai deklaruotam viešajam interesui, ypatingai urbanistinei situacijai, parengus išskirtinį pagrindimą bei pritarus Savivaldybės tarybai,   galima viršyti bendrajame plane nustatytą užstatymo reglamentą – tai sudaro galimybes aukštybinių pastatų statybai ir už bendrajame plane numatytos zonos aukštybinių pastatų statybai ribų.


2. Savivaldybės patvirtinti kiti rekomendaciniai aukštybinių pastatų statybos galimybes bei projektavimo principus nustatantys dokumentai:

2.1. Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste specialiojo plano koncepcijos papildymas:

2.1.1. 2008 m. birželio 18 d.  Vilniaus miesto savivaldybės taryba rekomendacinio pobūdžio sprendimu Nr. 1-550 „Dėl pritarimo aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste specialiojo plano koncepcijos papildymui“ susiaurino galimybes statyti aukštybinius pastatus miesto centrų teritorijose ir  nustatė, kad Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniuose nurodytose svarbiausių lokalių centrų, rajonų centrų ir kitų mišrių didelio užstatymo intensyvumo teritorijų funkcinėse zonose gali būti statomos pavienės aukštybinių pastatų vertikalės ar jų linijinės kompozicijos, siekiant  savitos architektūrinės išraiškos:

2.1.1.1. Ukmergės gatvės teritorijose, pabrėžiant urbanistinę ašį – pagrindinis miesto centras–naujai formuojamas Šiaurės vakarų centras;

2.1.1.2. greta Šiaurės miestelio;

2.1.1.3. Viršuliškių mikrorajono centre;

2.1.1.4. Geležinio Vilko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtoje;

2.1.1.5. nuo oro uosto palei Dariaus ir Girėno gatvę, akcentuojant urbanistinę ašį pagal oro uostui eksploatuoti būtinus aukščio apribojimus;

2.1. 2. minėtu sprendimu  sprendimu Nr. 1-550 „Dėl pritarimo aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste specialiojo plano koncepcijos papildymui“ taip pat nustatyta, kad aukščiau  nurodytose teritorijose nagrinėjant pavienių aukštybinių pastatų vertikalių statybos galimybę,  tokių pastatų poreikiui pagrįsti būtina atlikti urbanistinę, paminklosauginę, socialinę, ekonominę ir transporto analizę, o numačius statyti aukštesnius kaip 16 aukštų  pastatus,  rengti architektūrinius konkursus. Rengiant atskirus šių teritorijų aukštybinių pastatų išdėstymo specialiuosius planus, užstatymo intensyvumo rodiklius nustatyti pagal bendrojo plano atitinkamų funkcinių zonų reikalavimus;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės bendrajame plane numatytos aukštybinių pastatų urbanistinės kalvos dešiniajame Neries krante (teritorija Nr.1 schemoje Nr.1) formavimas:

2.2.1. Teritorijos tarp Neries upės, Geležinio Vilko gatvės, Konstitucijos prospekto ir Kalvarijų gatvės detaliojo plano koncepcija, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-04-01 sprendimu Nr.1-949. Koncepcijoje įtvirtinti dešiniajame Neries upės krante numatytos aukštybinių pastatų zonos – ,,Architektūrinės kalvos“ formavimo,  aukštybinių ir kitų pastatų išdėstymo principai, teritorijos apsaugos prioritetai, transporto ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai, gatvių raudonosios linijos;

2.2.2. Teritorijos tarp Konstitucijos prospekto, Linkmenų, Krokuvos ir Kalvarijų gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies urbanistinių parametrų studija,  patvirtinta Vilniaus  miesto  savivaldybės  tarybos 2009-07-15 sprendimu Nr.1-1133. Urbanistinių parametrų studija nustato didžiausio užstatymo aukščių kreivės modelį, funkcinių zonų ribas, patikslina rekomenduojamą teritorijų struktūrą, tikslina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr.1-661 patvirtintoje teritorijos tarp Geležinio Vilko, Žalgirio, Kalvarijų gatvių ir Nėries upės raidos programoje nustatytus kvartalų dydžius bei užstatymo reglamentus, nusako urbanistinį teritorijos užstatymo modelį (viziją) ir principus, teritorijos viešo naudojimo erdves bei transporto ir inžinierinės infrastruktūros koridorius bei gatvių raudonąsias linijas;

2.2.3. Teritorijos tarp Konstitucijos prospekto, Linkmenų, Krokuvos ir Kalvarijų gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies urbanistinių parametrų studijos II etapas (teritorijos tarp Lvovo, Linkmenų, Krokuvos ir Kalvarijų gatvių), patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-04-28 sprendimu Nr.1-1523.

Urbanistinių parametrų studijos II etapo prioritetinis tikslas – susisteminti urbanistinę užstatymo struktūrą ir užstatymo reglamentų nustatymo principus „architektūrinės kalvos“ aplinkoje. Šis tikslas siejamas su vienos svarbiausių Vilniaus miesto urbanistinių problemų (įvardytų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane) išsprendimu – kuriamiems aukštybiniams pastatams taikyti  urbanistinės-architektūrinės kokybės parametrus ir jų formavimo principus (atitinkančius Vilniaus urbanistinį identitetą);

2.3. Kitoms teritorijoms parengtos ir patvirtintos aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų koncepcijos:

2.3.1. Teritorijos nuo Ozo ir Ukmergės gatvių sankirtos iki Ukmergės gatvės ir Vakarinio greitkelio sankirtos palei Ukmergės gatvę aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano koncepcija, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-17 sprendimu Nr.1-1084. Koncepcijoje išskirtos teritorijos, kuriose galima statyti iki 100 ir 80 m aukščio aukštybinius pastatus. Koncepcijoje į nagrinėjamą zoną patenka ir teritorijos tarp Gabijos gatvės, statomos vakarinės greito eismo gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendiniai, kuriuose numatyta galimybė statyti aukštybinius pastatus (schemoje Nr.1 teritorijos Nr.6 ir 7);

2.3.2. Teritorijos tarp Kalvarijų, Tuskulėnų, Apkasų, Minties, Žirmūnų ir Žvalgų gatvių aukštybinių pastatų išdėstymo  specialiojo plano koncepcija, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-07 sprendimu Nr.1-1240. Koncepcijoje išskirtos aukštybinių pastatų zonos, kuriose gali būti  projektuojami aukštybiniai pastatai iki  62/46/37 m aukščio  (T1 zonoje), iki 54/42 (T2 zonoje), iki 52/42 m. (T3 zonoje),  iki 53/42 m aukščio (T4 zonoje) (schemoje Nr.1 teritorijos Nr.8); Aukštybinių pastatų statybos nepradėtos, nebaigti specialiojo plano sprendiniai.

Schema Nr. 1. Aukštybinių pastatų statybos teritorijos, numatytos teritorijų planavimo dokumentuose (Bendrajame plane, Aukštybinių pastatų specialiuosiuose planuose ir detaliuosiuose planuose) bei Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų koncepcijose

Schema Nr. 2. Aukštybinių pastatų statybos teritorijos, numatytos detaliuosiuose planuose (raudona spalva pažymėtos teritorijos, kuriose detaliųjų planų sprendiniai numatė aukštybinius pastatus; mėlyna spalva – 12 aukštų arba pastatus, kurių aukštis – 35 metrai)

Informacija apie patvirtintus detaliuosius planus ir juose nustatytus reglamentus patalpinta Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje adresu /vmap/t1.php.

Parengta: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento  Plėtros  planavimo  skyriaus ir Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“.

Kontaktai:

Audronė Noskaitienė,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 211 2537
el. paštas  audrone.noskaitiene@vilnius.lt
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Mindaugas Grabauskas
Savivaldybės Įmonės  „Vilniaus planas“
projekto vadovas,   tel. (8 5) 211 2450
el. paštas mindaugas.grabauskas@vplanas.lt
Konstitucijos pr.3,   LT-09601 Vilnius