Parengta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

INFORMACIJA APIE
PARENGTĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITĄ


Informuojame, kad parengta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Plano organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo organizatoriaus atstovai: Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė tel. (8-5) 211 2516, el. p. ruta.matoniene@vilnius.lt,

Plėtros planavimo skyriaus l. e. p. vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8-5) 211 2756, el. p. jolita.bernataviene@vilnius.lt; vyriausioji specialistė Audronė Noskaitienė tel. (8-5) 211 2537 el. p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt.

Plano ir SPAV rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 2112446, el p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, mindaugas.grabauskas@vplanas.lt; projekto vadovė – koordinatorė Laima Naujokaitienė, tel. (8 5) 211 2447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt.


Planavimo pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-289 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2007-2014 metų ataskaitai“;

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 30-991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“;

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991.


Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Bendrojo plano tikslus ir uždavinius nustatė Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 30-991.

Planavimo tikslai:

  1. sudaryti sąlygas nuolatiniam, socialiai ir ekonomiškai motyvuotam gyvenimo kokybės augimui, plėtojant daugiacentrę miesto struktūrą, palaikant vidinę miesto plėtrą, skatinant daugiafunkcį žemės naudojimą, siekiant socialinės integracijos ir mažinant raidos skirtumus, plačiau įtraukiant visuomenę į miesto planavimo procesus;
  2. keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
  3. pasikeitus gamtinio karkaso reglamentavimui, įvertinti plėtros galimybes urbanizuotoje miesto dalyje, atsižvelgiant į žaliųjų zonų poreikį ir nustatant aiškesnį reglamentavimą;
  4. suformuoti sąlygas atsirasti integruotai (multimodalinei) transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose.
  5. Bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.

Planavimo uždaviniai:

  1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
  2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
  3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
  4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Informaciją apie rengiamą bendrąjį planą teikia plano organizatorius ir rengėjas.


Supažindinimo tvarka: 
visuomenė gali susipažinti su parengta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir SPAV ataskaita nuo 2017 m. gegužės 23 d. iki 2017 m. birželio 20 d. Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (Konstitucijos pr. 3 Vilnius), kreiptis į J. Bernatavičienę, A. Noskaitienę arba Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), kreiptis į projekto vadovą M. Grabauską).

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo koncepcija bei SPAV ataskaita, įvyks 2017 m. birželio 20 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3 (II aukštas).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo koncepcijos ir SPAV ataskaitos visuomenė gali raštu pateikti plano organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais iki viešojo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) metu ir galiojančio bendrojo plano keitimo metu gauti pasiūlymai dėl konkrečių sklypų paskirties keitimo yra registruoti nustatyta tvarka ir jie bus nagrinėjami sprendinių konkretizavimo metu, todėl teikti papildomų pasiūlymų tais pačiais klausimais nėra tikslinga.

Dokumentai atsisiųsti:

 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo
koncepcija, aiškinamasis raštas ir brėžiniai

 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo
starteginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita (su parašais) Koncepcija 1


 Koncepcija 2