Pritarta Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijai ir studijos įgyvendinimo veiksmų planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO PERKŪNKIEMIO KVARTALO RAIDOS GALIMYBIŲ STUDIJAI

 

2020 m. birželio 1 d.   Nr.   30-1213/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu:

  1. P r i t a r i u Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijai ir studijos įgyvendinimo veiksmų planui (schema ir lentelė pridedamos).
  2. R e k o m e n d u o j u Vyriausiojo miesto architekto skyriui rengiant teritorijų planavimo dokumentus, projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, peržiūrint ir tvirtinant projektinius pasiūlymus vadovautis Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studija ir studijos įgyvendinimo veiksmų planu.
  3. N u s t a t a u, kad už įsakymo vykdymą atsakingi Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio ir Projektavimo sąlygų poskyrių vedėjai.

Schema_

veiksmų+plano+lentelė

Administracijos direktorius Povilas Poderskis