Pritarta Šeškinės kvartalo dalies, esančios prie Šeškinės g. 55, perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ŠEŠKINĖS KVARTALO DALIES, ESANČIOS PRIE ŠEŠKINĖS G. 55, PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2020 m. vasario  24 d.   Nr. 30-405/20

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 dalimi „Modernizavimas“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą
Nr. 1-2317 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų galiojimo“,

p r i t a r i u Šeškinės kvartalo dalies, esančios prie Šeškinės g. 55, perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

 

Šeškinės 55+revitalizacija+GP

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas