DĖL GATVIŲ (KUDIRKOS NAUMIESČIO IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2024 m. vasario 7 d. posėdžio protokolą Nr. 9-15/24(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardei gatvei Vilniaus mieste Panerių seniūnijoje Kudirkos Naumiesčio pavadinimą (pagal pridedamą planą). PANERIAI_KUDIRKOS NAUMIESČIO
  2. Pakeisti Vilniaus mieste Antakalnio seniūnijoje Gvazdikų Sodų 2-osios gatvės pavadinimą į Džiazo (pagal pridedamą planą). ANTAKALNIS_DŽIAZO
  3. Patikslinti Vilniaus miesto Justiniškių seniūnijoje Rygos ir Talino gatvių ašines linijas ir jų geografines charakteristikas (pagal pridedamus planus). JUSTINIŠKĖS_RYGOS JUSTINIŠKĖS_TALINO
  4. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

Tarybos sprendimo projektas tarybos-R1705-24

Aiškinamasis raštas Aiškinamasis