TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS ,,DĖL GATVIŲ (DVARKALNIO IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ“

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos 2024 m. kovo 8 d. posėdžio protokolą Nr. 9-30/24(1.1.29E-TAR) ir 2024 m. balandžio 8 d. posėdžio protokolą Nr. 9-40/24(1.1.29-T1), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Suteikti bevardei gatvei Vilniaus mieste, Antakalnio seniūnijoje, Dvarkalnio pavadinimą (pagal pridedamą planą). ANTAKALNIS_DVARKALNIO
  2. Patikslinti šių Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto gatvių ašines linijas (pagal pridedamus planus):

2.1. Samanų (Antakalnio seniūnija); ANTAKALNIS_SAMANŲ

2.2. Lazdynėlių, Žaibo, Bukčių (Lazdynų seniūnija); LAZDYNAI_BUKČIŲ LAZDYNAI_LAZDYNĖLIŲ LAZDYNAI_ŽAIBO

2.3. Kelmijos Sodų 54-osios, Kelmijos Sodų 55-osios (Naujininkų seniūnija); NAUJININKAI_KELMIJOS SODŲ 54OJI NAUJININKAI_KELMIJOS SODŲ 55OJI

2.4. Skirpstų (Panerių seniūnija). PANERIAI_SKIRPSTŲ

  1. Panaikinti Naujamiesčio seniūnijoje P. Cvirkos aikštės pavadinimą (pagal pridedamą planą). NAUJAMIESTIS_CVIRKOS NAIKINIMAS
  2. Pavesti Žemės tvarkymo ir administravimo skyriui:

4.1. parengti Antakalnio seniūno įsakymo projektą dėl adresų žemės sklypams suteikimo (pakeitimo), pakeičiant Moliakalnio gatvėje numerius 2C, 2D, 2F, 2G, 2H, 2J, 4, 4C, 4D, 6, 6A, 8, 8A, 8D, 8C, 10B;

4.2. per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo pateikti Adresų registro tvarkymo įstaigai šio sprendimo su priedais kopiją.

 

Tarybos sprendimas tarybos-R1706-24-D

Aiškinamasis raštas  Aiškinamasis