Vilniaus miesto savivaldybė aukciono būdu nuomoja žemės sklypą Santariškių g.

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia 1546 kv. m ploto žemės sklypo Santariškių g. (kadastro Nr. 0101/0005:482) nuomos aukcioną. Žemės sklypas išnuomojamas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigai statyti ir eksploatuoti, nesuteikiant teisės keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį ir (ar) naudojimo būdą. Aukcionas vyks 2015-10-13, 10.00 val. Į aukcioną registruojama nuo 2015-10-08 iki 2015-10-09, nuo 9.00 iki 16.00 val., 214 kab., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Dėl informacijos prašome kreiptis tel. (8 5) 211 2255, (8 5) 211 2462.

Išsamesnė informacija (atsisiųsti):

doc Pagrindinė informacija

doc Paraiškos forma

pdf Schema


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ AUKCIONO BŪDU NUOMOJA ŽEMĖS SKLYPĄ

1546 kv. m. ploto (0,1546 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 0101/0005:482) Santariškių g., Vilnius

Žemės sklypo apžiūra 2015-10-06, 10-11 val.* Dėl apžiūros kreiptis: Gitana Meiženienė, vyr. specialistė, tel. (8 5) 211 2255, el. paštas [email protected].

Pradinis metinis žemės nuomos mokesčio dydis – 112 €

Minimalus žemės nuomos mokesčio didinimo intervalas – 1 procentas vokuose nurodytos didžiausios sumos.

Aukcionas vyks 2015-10-13, 10.00 val.

Į aukcioną registruojama nuo 2015-10-08 iki 2015-10-09, nuo 9.00 iki 16.00 val., 214 kab., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Tiesioginis aukcionas vyks aukciono dalyviams susirinkus 214 kabinete aukciono vykdymo laiku **.

Sąlygos:

 1. Žemės sklypo nuomos sutarties terminas – 25 (dvidešimt penkeri) metai. Išlikus ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumui, nuomos sutarties terminas gali būti pratęstas šalių susitarimu pritarus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai.
 2. Žemės sklypas išnuomojamas ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigai statyti ir eksploatuoti, nesuteikiant teisės keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį ir (ar) naudojimo būdą. Nuomininkui naudojant sklypą ne pagal paskirtį, nuomos sutartis nutraukiama vienašališkai nuomotojo valia neatlyginant nuomininko patirtų išlaidų ir nuostolių;
 3. Žemės sklype planuojamame statyti (pastatytame) statinyje 100 procentų patalpų turi būti visuomeninės paskirties (susijusios su ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigos eksploatavimu);
 4. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigos statinį projektuoti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Projektuoti įstaigą, ugdančią ne mažiau kaip 70 vaikų;
 5. Statinio statybos darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos, ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugas pradėti teikti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;
 6. Pasibaigus nuomos sutarties terminui ar ją nutraukus prieš terminą ne dėl nuomininko kaltės Vilniaus miesto savivaldybė žemės sklype pastatytą statinį išperka už jo balansinę likutinę vertę, sutartį nutraukus dėl nuomininko kaltės (išskyrus 2 p. nurodytą atvejį) Vilniaus miesto savivaldybė žemės sklype pastatytą statinį išperka už 50 procentų jo balansinės likutinės vertės (išskyrus 2 p. nurodytą atvejį);
 7. Pastato kapitalinis remontas ar pagerinimai gali būti atliekami tik Vilniaus miesto savivaldybės administracijai iš anksto pritarus.
 8. Nuomos sutartis teisės aktų nustatyta tvarka gali būti keičiama tik pritarus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai.

Sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Naudojimo apribojimai:

 1. XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
 2. XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
 3. VI – elektros linijų apsaugos zonos.

Urbanistiniai ir architektūriniai apribojimai:

 1. Užstatymo tankis – iki 30 proc.
 2. Statinių aukštis – iki 2 aukštų (12 m nuo žemės paviršiaus).
 3. Užstatymo intensyvumas – iki 0,6.

Aukciono dalyvio pradinis metinis žemės nuomos mokesčio dydis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruotis (mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, sąskaitą LT954010042403632773, AB DNB banke, banko kodas 40100).

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą apie aukciono procedūras: Ekonomikos departamento Turto valdymo skyriaus Valdymo poskyrio vyr. specialistė Gitana Meiženienė, tel. (8 5) 211 2255, el. paštas [email protected].

Darbuotoja atsakinga už informacijos teikimą dėl žemės sklypo ir sutarties projekto: Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio vedėja Vaida Masytė-Pavasarienė, tel. (8 5) 211 2462, el. paštas [email protected].* Apžiūros laiką telefonu suderinti su darbuotoju, atsakingu už sklypo apžiūrą.

** Esant daug dalyvių aukciono vieta gali būti pakeista