VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS GERINIMAS NR. 05.6.1-APVA-V-021-01-0005

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-021 priemonę „Aplinkos oro kokybės gerinimas“.

2017 m. birželio 14 d. sudaryta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.6.1-APVA-V-021-01-0005 „Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės gerinimas“ sutartis. Projektui įgyvendinti skirta 2.565.664,32 Eur Europos Sąjungos lėšų.

Įgyvendinimo terminas: 2017-2019 m.
Projekto pradžia: 2017 m. birželio 14 d., numatoma projekto pabaiga: 2019 m. birželio 14 d.
Projekto vertė – 3,018 mln. Eur.
Projekto aprašymas:

Projekto problema ir poreikis

Europos didmiesčiuose aplinkos oro kokybės užtikrinimas yra viena iš pagrindinių aplinkosauginių problemų. Oro tarša kietosiomis dalelėmis, tam tikrais laikotarpiais viršija ribines vertes, ir kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), įtakoja ir padidina kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligų susirgimo riziką. Kietosios dalelės įvardijamos kaip vienas iš pavojingiausių didmiesčių oro teršalų ir, tam tikrais laikotarpiais jų koncentracijoms viršijant teisės aktų nustatytas ribines vertes, įtakoja žmonių sveikatą ir padidina kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligų susirgimo riziką.

Projekto siekiami rezultatai

Kadangi pastaraisiais metais Vilniaus savivaldybės teritorijoje buvo viršytos kietųjų dalelių koncentracijai nustatytos normos, imantis oro kokybės gerinimo priemonių – aplinkos oro kokybės priemonių valdymo plano, visuomenės informavimo apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes, tame tarpe ir naujų įsigytų gatvių valymo įrenginių efektyvus panaudojimas, turi užtikrinti, jog teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršytų nustatytų normų.

Įgyvendinant projektą, siekiant gerinti Vilniaus miesto aplinkos oro kokybės valdymą, bus parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas, kuriame bus pateikti:

  1. pakeltosios taršos mažinimo ir gatvių valymo tyrimai ir vertinimai visoje miesto teritorijoje, šių tyrimų rezultatų analizė bei pateiktos pagrįstos oro kokybės valdymo įgyvendinimo priemonės;
  2. mažų, stacionarių oro taršos šaltinių (krosnių) poveikio oro kokybei tyrimai ir vertinimai, pateikti duomenys apie kūrenamo kuro sudėtį;
  3. gautų duomenų pagrindu bus vykdomas Vilniaus miesto teritorinės sklaidos modeliavimas, nurodant KD10, NO2, SO2, CO vidutines metinės koncentracijas bei pateikiama autotransporto srautų struktūra ir intensyvumas.

Įgyvendinant projektą bus įsigyta 10 gatvių valymo ir priežiūros įrenginių (7 gatvių valymo ir šlavimo mašinos bei 3 daugiafunkcinės hidrodinaminės mašinos).

Įgyvendinant projektą bus įvykdytos 2 visuomenės informavimo kampanijos. Kampanijų metu gyventojai bus informuojami apie asmeninio naudojimo transporto priemonių įtaką susijusią su neracionaliu automobilių naudojimu, su pasekmėmis aplinkos oro kokybei ir gebėjimu pasirinkti darnaus judumo priemones, bei apie šilumos gamybai namų ūkiuose pasirenkamo kuro įtaką aplinkos oro kokybei bei galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo.


Projekto nauda

Parengus aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planą ir identifikavus teršiamas ir švarias teritorijas bus pasiūlytos pagrįstos oro taršos mažinimo priemonės.

Įsigijus 10 gatvių valymo ir priežiūros įrenginių bus sudarytos techninės sąlygos ženkliai sumažinti pakeltosios taršos įtaką miesto oro kokybei. Efektyviai naudojamos mašinos mechanizuotai atlikdamos valymo bei plovimo funkcijas mažins gatvėse bei lietaus nuotekų kanalizavimo sistemos elementuose (šuliniuose ir šulinėliuose) nusėdusias ir susikaupusias sąšlavas, dulkes, smėlį, druskas bei kitas dėl autotransporto, vėjo ar žmonių įtakos susikaupusias šiukšles.

Įvykdžius visuomenės informavimo kampanijas, gyventojai bus informuoti apie neracionalius asmeninių transporto priemonių naudojimo būdus, bei tokio naudojimo įtaką ir pasekmes aplinkos oro kokybei, informuoti apie darnaus judumo priemonių pasirinkimo galimybes bei namų ūkiuose šilumos gamybai pasirenkamo kuro įtaką aplinkos oro kokybei. Taip pat gyventojai bus informuoti apie galimybes prisidėti prie aplinkos oro taršos iš namų ūkių šildymo įrenginių, mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo mažinant neatsakingo elgesio (deginimo) pasekmes.