Vilniuje bus tvarkomos trys užterštos teritorijos


Teritorijos Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Birželio 23-iosios g. 6A, sutvarkymas

Tikslas: siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai bei pavojingų cheminių medžiagų grunte lygį, įgyvendinti priemones, skirtas užterštos teritorijos Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Birželio 23-iosios g. 6A, sutvarkymui.


Projekto problema ir projekto poreikis:

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip 11 tūkst. potencialių taršos židinių. Pagal veiklos tipus didžiausią jų dalį (apie 40%) sudaro teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai (pesticidų sandėliai, sąvartynai, valymo įrenginiai, kt.), apie trečdalį (36%) – pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai (naftos, asfaltbetonio bazės, degalinės, katilinės, kt.) ir apie ketvirtadalį (23%) – gyvulininkystės objektai. Žemės sklypas, esantis Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Birželio 23-iosios g. 6A, yra prie veikiančių ir nebeveikiančių metalo apdirbimo pramonės AB „Grąžtai“ ir AB „Šlifavimo staklės“ gamyklų. Nurodytas sklypas ribojasi su daugiabučių namų teritorija ir elektros skirstomųjų tinklų tranformatorinės pastote. Taip pat čia veiklą vykdo vaikų lopšelis-darželis „Kurpaitė“. Teritorijoje 2012 m. buvo atlikti preliminarūs bei 2013 m. detalūs ekologiniai tyrimai ir aptikta viršnormatyvinė požemio grunto tarša naftos produktais bei sunkiais metalais. Gruntinis vanduo naftos produktais bei sunkiaisiais metalais neužterštas. 2014 m. parengtas ir su Vilniaus RAAD suderintas užterštos teritorijos tvarkymo planas. Siekiant išvengti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, turi būti vykdomos priemonės, skirtos tinkamai grunto apsaugai, užterštų teritorijų atkūrimui ir pavojingiausių taršos židinių esančių miestų teritorijose sutvarkymui.

Problemos sprendimo būdas.  Projektu siekiama išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte ir (ar) požeminiame vandenyje lygį. Atsižvelgiant į esamą situacija, inicijuojamu projektu numatoma sutvarkyti ir rekultivuoti apie 0,146 ha teritoriją Vilniaus mieste, adresu Birželio 23-iosios g. 6A.

Tikslinės grupės ir jų poreikiai. Projekto tikslinė grupė yra Vilniaus miesto gyventojai, kurių poreikis yra gyventi sveikatai palankioje, saugioje ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis neužterštoje teritorijoje.

Projekto nauda. Įgyvendinus projekto uždavinį, bus saugiai sutvarkyta pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršta Vilniaus miesto savivaldybės teritorija. Taip pat bus pagerinta miesto aplinka, sudarytos sąlygos sutvarkytoje teritorijoje plėtoti įvairias ekonomines ir socialines veiklas.

Projektas atitinka PFSA remiamą veiklą „cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymas“ ir yra įtrauktas į Užterštų teritorijų tvarkymo plano 2 priedo Cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymo sąrašą.


Projekto santrauka:

Projekto įgyvendinimo metu numatomi esminiai teritorijos, adresu Birželio 23-iosios g. 6A, Vilnius, tvarkymo elementai:

1) medžių, trukdančių atlikti grunto šalinimo ir teritorijos tvarkymo darbus, pašalinimas;

2) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto paviršinio grunto iškasimas ir tvarkymas;

3) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto gilesniųjų sluoksnių, viršutinės aeracijos zonos dalies (1,0-1,5 m gylyje) grunto iškasimas ir tvarkymas.

Bendras rekultivuotos žemės plotas sudarys 0,146 ha.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Sanglaudos fondas).

Kurpaite tvarkymo planas 14-07-30

Kurpaite_papild_tyr_rezultatai

Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Birželio 23-iosios g. 6A adresu esančios užterštos teritorijos sutvarkymo projektas finansuojamas ES lėšomis pagal 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“, planuojamos ES Sanglaudos fondo lėšos 246.016,2 eurų, Vilniaus m. savivaldybės lėšos 12.948,22  eurai.

 


Žemės sklypo esančio Vilniaus m., Naujamiesčio sen., tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-iosios g. 9, 13, sutvarkymas

Tikslas: siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, žmonių sveikatai bei pavojingų cheminių medžiagų grunte ir požeminiame vandenyje lygį, įgyvendinti priemones, skirtas užterštos teritorijos, esančios Vilniaus m., Naujamiesčio sen., tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-ios g. 9, 13, sutvarkymui


Projekto problema ir projekto poreikis:

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip 11 tūkst. potencialių taršos židinių. Pagal veiklos tipus didžiausią jų dalį (apie 40%) sudaro teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai (pesticidų sandėliai, sąvartynai, valymo įrenginiai, kt.), apie trečdalį (36%) – pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai (naftos, asfaltbetonio bazės, degalinės, katilinės, kt.) ir apie ketvirtadalį (23%) – gyvulininkystės objektai. Žemės sklypas, esantis Vilniaus m., Naujamiesčio sen., tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-iosios g. 9, 13, yra šalia veikiančių ir neveikiančių metalo apdirbimo pramonės gamyklų: vakarinėje pusėje – AB ,,Grąžtai“ ir AB ,,Šlifavimo staklės“, o rytinėje – AB ,,Rimeda“. Nurodyta teritorija yra tarp daugiabučių namų, čia įrengtas sporto aikštynas su trim žaidimų aikštelėmis ir jas juosiančiu bėgimo taku. Dabartiniu metu aikštynas yra apleistas, asfaltbetonio danga suskilinėjusi, žaidimų aikštelių inventorius sunaikintas. Buvusių gamyklų teritorijoje 2012 m. buvo atlikti preliminarūs bei 2013 m. detalūs ekologiniai tyrimai ir nustatyta grunto tarša naftos produktais bei sunkiaisiais metalais, gruntinio vandens užterštumas sunkiaisiais metalais, padidėję nitratų, sulfatų, chloridų ir kalcio jonų koncentracija. Teritorijoje nėra potencialių geologinės aplinkos taršos židinių, tačiau anksčiau atliktais tyrimais nustatyta, kad dirvožemio (grunto) danga čia pasižymi vienu iš didžiausių užterštumo sunkiaisiais metalais lygiu Vilniaus mieste. Siekiant išvengti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, turi būti vykdomos priemonės, skirtos tinkamai grunto apsaugai, užterštų teritorijų atkūrimui ir pavojingiausių taršos židinių esančių miestų teritorijose sutvarkymui.

Problemos sprendimo būdas.  Projektu siekiama išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte ir (ar) požeminiame vandenyje lygį. Atsižvelgiant į esamą situacija, inicijuojamu projektu numatoma sutvarkyti ir rekultivuoti apie 1,042 ha teritoriją Vilniaus mieste tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-iosios g. 9, 13.

Tikslinės grupės ir jų poreikiai. Projekto tikslinė grupė yra Vilniaus miesto gyventojai, kurių poreikis yra gyventi sveikatai palankioje, saugioje ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis neužterštoje teritorijoje.

Projekto nauda. Įgyvendinus projekto uždavinį, bus saugiai sutvarkyta pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršta Vilniaus miesto savivaldybės teritorija. Taip pat bus pagerinta miesto aplinka, sudarytos sąlygos sutvarkytoje teritorijoje plėtoti įvairias ekonomines ir socialines veiklas.

Projektas atitinka PFSA remiamą veiklą „cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymas“ ir yra įtrauktas į Užterštų teritorijų tvarkymo plano 2 priedo Cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymo sąrašą.


Projekto santrauka:

Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai Vilniaus mieste tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-iosios g. 9, 13:  paruošiamieji darbai, topo nuotraukos atlikimas, tvarkomos teritorijos aptvėrimas, aikštyno ir takų ardymo darbai, medžių ir krūmų retinimas, ypač pavojingo grunto iškasimas ir išvežimas utilizuoti, švaraus grunto sluoksnio įrengimas, sporto aikštyno atkūrimas, dirvožemio sluoksnio įrengimas. Bendras rekultivuotos žemės plotas sudarys 1,04 ha.

Įgyvendinus projektą, bus išvengta pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, įvykdytos priemonės, skirtos tinkamai grunto apsaugai, užterštų teritorijų atkūrimui ir pavojingiausių taršos židinių esančių miestų teritorijose sutvarkymui.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Sanglaudos fondas).

Vytenio_tvarkymo_planas

Teritorija_Naujamiestis papild tyrimai

Vytenio g. 31_2019-01-28_3D

Vytenio g. 31_2019-01-28_planas

Vilnius tvarkosi – kvietimas gyventojams į projektinių pasiūlymų pristatymą

Vilniaus m., Naujamiesčio sen., tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-ios g. 9, 13 adresu esančios užterštos teritorijos sutvarkymo projektas finansuojamas ES lėšomis pagal 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“, planuojamos ES Sanglaudos fondo lėšos 401.242,28 eurai, Vilniaus m. savivaldybės lėšos 21.118,02 eurų.

______________

2019-05-07

Dėl projekto „Teritorijos Vilniaus m. naujamiesčio sen. tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-iosios g. 9, 13 sutvarkymas“ darbų eigos

Informuojame, kad įvertinus aplinkinių namų gyventojų pasiūlymus, pateiktus 2019 m. vasario 11 d. įvykusio viešojo sporto aikštyno atkūrimo projekto pristatymo metu  bei 2019 m. kovo 4 d. apklausos rezultatus dėl sporto aikštyno sprendinių pakeitimo bei kitas aplinkybes, Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Užsakovas)ir UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ (Paslaugų teikėjas) sudarė susitarimą dėl 2018 m. liepos 23 d. pirkimo sutarties Nr. A64-199(3.10.22-TD2)  (toliau – Paslaugų sutartis) pakeitimo.

Susitarimu pratęstas Sutarties įgyvendinimo terminas su tikslu įrengti gyventojų lūkesčius atitinkančią sporto aikštyno infrastruktūrą.

Planuojama, kad teritorijos sutvarkymo darbai bus atlikti iki 2019 m. birželio 1 d. Įvertinus pasikeitusias atliekamų paslaugų apimtis, įsigyjamos sporto įrangos pagaminimo (pristatymo) terminus, tikėtina, kad projektas bus užbaigtas iki 2019 m. liepos 1 d.

 


Teritorijos Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Vytenio g. 41, sutvarkymas

Projekto problema ir projekto poreikis:

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip 11 tūkst. potencialių taršos židinių. Pagal veiklos tipus didžiausią jų dalį (apie 40%) sudaro teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai (pesticidų sandėliai, sąvartynai, valymo įrenginiai, kt.), apie trečdalį (36%) – pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai (naftos, asfaltbetonio bazės, degalinės, katilinės, kt.) ir apie ketvirtadalį (23%) – gyvulininkystės objektai. Žemės sklypas, esantis Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Vytenio g. 41, yra prie buvusių AB „Grąžtai“ ir AB „Rimeda“ gamyklų. Nurodyta teritorija yra tarp daugiabučių namų, čia veiklą vykdo vaikų lopšelis-darželis „Šnekutis“. Buvusių gamyklų teritorijoje 2012 m. buvo atlikti preliminarūs bei 2013 m. detalūs ekologiniai tyrimai ir aptikta viršnormatyvinė požemio grunto tarša naftos produktais bei sunkiais metalais. Gruntinis vanduo naftos produktais bei sunkiaisiais metalais neužterštas. 2014 m. parengtas ir su Vilniaus RAAD suderintas užterštos teritorijos tvarkymo planas. Siekiant išvengti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, turi būti vykdomos priemonės, skirtos tinkamai grunto apsaugai, užterštų teritorijų atkūrimui ir pavojingiausių taršos židinių esančių miestų teritorijose sutvarkymui.

Problemos sprendimo būdas.  Projektu siekiama išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų grunte ir (ar) požeminiame vandenyje lygį. Atsižvelgiant į esamą situacija, inicijuojamu projektu numatoma sutvarkyti ir rekultivuoti apie 0,278 ha teritoriją Vilniaus mieste, adresu Vytenio g. 41.

Tikslinės grupės ir jų poreikiai. Projekto tikslinė grupė yra Vilniaus miesto gyventojai, kurių poreikis yra gyventi sveikatai palankioje, saugioje ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis neužterštoje teritorijoje.

Projekto nauda. Įgyvendinus projekto uždavinį, bus saugiai sutvarkyta pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršta Vilniaus miesto savivaldybės teritorija. Taip pat bus pagerinta miesto aplinka, sudarytos sąlygos sutvarkytoje teritorijoje plėtoti įvairias ekonomines ir socialines veiklas.

Projektas atitinka PFSA remiamą veiklą „cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymas“ ir yra įtrauktas į Užterštų teritorijų tvarkymo plano 2 priedo Cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymo sąrašą.


Projekto santrauka:

Projekto įgyvendinimo metu numatomi esminiai teritorijos, adresu Vytenio g. 41, Vilnius, tvarkymo elementai:

1) virš užteršto grunto plotų esančios asfalto, plytelių dangos bei medžių, trukdančių atlikti grunto šalinimo ir teritorijos tvarkymo darbus, pašalinimas;

2) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto paviršinio grunto iškasimas ir tvarkymas;

3) sunkiaisiais metalais ir naftos produktais užteršto gilesniųjų sluoksnių, viršutinės aeracijos zonos dalies (1,0-1,5 m gylyje) grunto iškasimas ir tvarkymas.

Bendras rekultivuotos žemės plotas sudarys 0,278 ha.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (Sanglaudos fondas).

Darzelio_Snekutis_Tvarkymo_planas_2013 c

Šnekutis papild. tyr. rezultatai

Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Vytenio g. 41 adresu esančios užterštos teritorijos sutvarkymo projektas finansuojamas ES lėšomis pagal 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“, planuojamos ES Sanglaudos fondo lėšos 422.629,87 eurai, Vilniaus m. savivaldybės lėšos 22.243,68 eurai.

Teritorijos tvarkomos finansuojant ES lėšomis pagal 05.6.1-APVA-V-020 priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“