Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

2015-2017 m. Nevyriausybinių organizacijų taryba prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

Norėdami dalyvauti posėdyje stebėtojų teisėmis prašome registruotis el. paštu Daiva.Mikulskiene@vilnius.lt, nurodant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.


Nevyriausybinių organizacijų tarybos protokolai:

2016 m. rugsėjo 14 d. protokolas Nr. 9-250/16(3.1.13-BR)

2015 m. rugsėjo 15 d. protokolas Nr. 9-205/15(3.1.13-BR) 

2015 m. lapkričio 26 d. protokolas Nr. A27-314/15(3.1.13-BR)

2015 m. gruodžio 16 d. protokolas Nr. 9-21/16(3.1.13-BR)

2016 m. gegužės 19 d. protokolas Nr. 9-171/16 (3.1.13-BR)


Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis,
patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-137

Rita Balčiūnienė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė +37052112893 rita.balciuniene@vilnius.lt
Vaidotas Ilgius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys +37069985259 vaidotas.ilgius@vilnius.lt
Marius Skarupskas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys +37070664920 marius.skarupskas@vilnius.lt
Miroslavas Monkevičius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys +37065909194 miroslavas.monkevicius@vilnius.lt
Adomas Bužinskas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys +37052112000 adomas.buzinskas@vilnius.lt
Aušra Maldeikienė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys +37061112002 ausra.maldeikiene@vilnius.lt
Jonas Laniauskas
(pirmininko pavaduotojas)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas +37065080798 Jonas.laniauskas@vilnius.lt
Lina Juškevičienė  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisės apsaugos skyriaus vedėja +37052112557 lina.juskeviciene@vilnius.lt
Kristina Cibulskytė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja +37052112335 kristina.cibulskyte@vilnius.lt
Jovita Cibulskytė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti Kultūros skyriaus vedėjo funkcijas +37052112414 jovita.cibulskyte@vilnius.lt
Rimanta Rožanskaitė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja +37052112662 rimanta.rozanskaite@vilnius.lt
Evaldas Martinka  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vedėjas. +37052112428 sportas@vilnius.lt
Aušra Kurienė Viešosios įstaigos Paramos vaikams centro atstovė ausra@pvc.lt
Žymantas Morkvėnas Viešosios įstaigos Baltijos aplinkos forumo atstovas +37061472597 Zymantas.morkvenas@bef.lt
Andrius Čerškus Viešosios įstaigos Sostinės krepšinio mokyklos atstovas +37061240647 info@skm.lt
Barbora Drąsutytė Lietuvos skautijos atstovė +37062540425 skautija.vilnius@gmail.com
Erika Furman Viešosios įstaigos Ateities visuomenės instituto atstovė +37065202004 erika@futuresoc.com
Andrius Ciplijauskas Viešosios įstaigos „Beepart“ atstovas +37061638568 andrius@beepart.lt
Linas Kukuraitis Vilniaus arkivyskupijos Carito atstovas +37052611014 linas@vilnius.caritas.lt
Rytis Kalinauskas Lietuvos medicinos studentų asociacijos atstovas +37061492114 president@limsa.lt
Aistis Ramanauskas
(pirmininkas)
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ atstovas +37061519240 Aistis.ramanauskas@gmail.com
Ervinas Peteraitis Asociacijos Vokiečių bendrijos atstovas +37067412258 erwin.petrait@gmail.com
Rytis Jokubauskas VšĮ “NVO teisės institutas” rytis@nvoteise.lt
Tomas Grabauskas Lietuvos šaulių sąjungos atstovas +37065607941 sauliai10@gmail.com

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATAI (dokumentas atsisiųsti),
patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-61

PATVRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 17 d.
sprendimu  Nr. 1-61

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PRIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veikiančios Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – NVO taryba) funkcijas, teises, sudarymo tvarką ir darbo organizavimą.

2. NVO taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma iš Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų ir įstaigų atstovų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, deleguotų atstovų.

3. NVO tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.

4. NVO taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Vykdydama savo veiklą NVO taryba bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas; 

6.2. Savivaldybės institucijos ir įstaigos – už vietos savivaldos teisės įgyvendinimą Savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos ir Savivaldybei priklausančios įmonės ir įstaigos, tiekiančios viešąsias paslaugas.

7. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme vartojamas sąvokas.

II. NVO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

8. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

9. NVO tarybos veiklos sritys:

9.1. aplinkosauga;

9.2. sportas;

9.3. švietimas;

9.4. kultūra;

9.5. miesto plėtra ir komunalinis ūkis;

9.6. socialinė parama;

9.7. sveikatos apsauga;

9.8. jaunimas;

9.9. tautinės, etninės, religinės, bendrijos;

9.10. vietos bendruomenės;

9.11. žmogaus teisės;

9.12. teisėsauga ir viešoji tvarka.

10. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą numatytose srityse, NVO taryba vykdo šias funkcijas:

10.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos ir jos įgyvendinimo prioritetų;

10.2. analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos nevyriausybinių organizacijų būklei Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

10.3. teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis;

10.4. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir   nevyriausybinių organizacijų rėmimo prioritetų;

10.5. kartą per metus teikia Savivaldybės tarybai ataskaitą apie savo veiklą;

10.6. kartą per metus teikia veiklos ataskaitą nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms Savivaldybės teritorijoje;

10.7. informuoja visuomenę apie NVO tarybos tikslus ir veiklą, skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas, jų iniciatyvas, pateikia veiklos kasmetines ataskaitas. Informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt;

10.8. inicijuoja nevyriausybinių organizacijų pasitarimus, seminarus ir mokymus aktualiais nevyriausybinėms organizacijoms veiklos klausimais;

10.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

III. NVO TARYBOS TEISĖS

11. NVO taryba turi teisę:

11.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su nevyriausybinėmis organizacijomis susiję klausimai;

11.2. gauti iš valstybės ir Savivaldybės administracijos padalinių, skyrių, kitų įstaigų bei organizacijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia NVO tarybos veiklai;

11.3. dalyvauti stebėtojo teise Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose;

11.4. kviesti į savo posėdžius valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus;

11.5. organizuoti diskusijas nevyriausybinėms organizacijoms aktualiais klausimais Savivaldybėje;

11.6. dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų veikla, projektus;

11.7. bendradarbiauti su kitomis Savivaldybėje veikiančiomis patariamosiomis tarybomis;

11.9. gauti informaciją apie Savivaldybės institucijų ir įstaigų planuojamas veiklos ir bendradarbiavimo kryptis siekiant jas derinti su konkrečioje srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;

11.10. sudaryti darbo ar ekspertų grupes nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti.

IV. NVO TARYBOS TVIRTINIMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

12. NVO tarybą iš 24 narių 2 metų laikotarpiui tvirtina Savivaldybės taryba. NVO taryba sudaroma pariteto principu: pusė narių – Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai, kita pusė – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai.

13. Nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką organizuoja Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro 8 nariai iš Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų atstovų.

14. Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus siūlo Savivaldybės meras (6 narius) ir Savivaldybės administracijos direktorius (6 narius).

15. Nevyriausybinių organizacijų atstovų atranka į NVO tarybą organizuojama tokia tvarka:

15.1. pranešimas apie atranką skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki atrankos dokumentų priėmimo termino pabaigos;

15.2. nevyriausybinių organizacijų atstovai, siekiantys tapti NVO tarybos nariais, pateikia Komisijai prašymą dalyvauti NVO tarybos narių atrankoje, nurodydami pretendento atstovavimo bei darbo patirtį vienoje iš sričių, nurodytų nuostatų 9 punkte, motyvaciją dirbti NVO taryboje bei nevyriausybinės organizacijos delegavimo į NVO tarybą raštą, taip pat gali pateikti rekomendacijas;

15.3. Komisija, vadovaudamasi 17 nustatytais punkte kriterijais atrenka po vieną atstovą iš nevyriausybinių organizacijų pagal kiekvieną sritį, nurodytą 9 punkte;

15.4. NVO tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba iš Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlomų ir Komisijos atrinktų kandidatų.

16. Komisija neprivalo teikti pretendentams vertinimo motyvų.

17. Komisija, rinkdama NVO tarybos narius, vadovaujasi tokiais kriterijai:

17.1. pretendento atstovavimo bei darbo patirtis vienoje iš sričių, nurodytų nuostatų
9 punkte;

17.2. pretendento motyvacija dirbti NVO taryboje;

17.3. pretendento pateiktos rekomendacijos (jei yra).

18. NVO tarybos narių įgaliojimai NVO taryboje nutrūksta, jeigu:

18.1. NVO tarybos narys atsistatydina savo noru;

18.2. nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės įstaigoje arba institucijoje.

19. NVO tarybos pirmininkas ir pavaduotojas išrenkami per pirmąjį posėdį. Pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos arba įstaigos atstovą, pavaduotoju turi būti išrinktas nevyriausybinės organizacijos atstovas ir atvirkščiai.

20. NVO taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą (protokoliniu sprendimu) veiksmų planą.

21. NVO tarybos posėdžius inicijuoja ir veda NVO tarybos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas. Inicijuoti pоsėdį gali ir NVO tarybos nariai.

22. NVO tarybos posėdis gali būti inicijuotas 1/3 NVO tarybos narių.

23. Kiekvienas NVO tarybos narys turi teisę siūlyti klausimus posėdžiui, iš anksto informavęs apie tai NVO tarybos pirmininką.

24. NVO tarybos posėdžius organizuoja ir protokoluoja Savivaldybės administracijos darbuotojas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu, o Savivaldybės administracija suteikia patalpas posėdžiams.

25. NVO taryba renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, esant būtinybei dažniau.

26. NVO tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė NVO tarybos narių.

27. NVO tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi teisę išreikšti savo nuomonę,
t. y. balsuoti, elektroniniu paštu. Sprendimai priimami, kai jiems pritaria daugiau kaip pusė narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

28. NVO tarybos sprendimai yra vieši, informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

29. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

30. NVO tarybos posėdžiuose iš anksto užsiregistravę stebėtojų teisėmis gali dalyvauti nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės atstovai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. NVO tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

_________________________