Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Zigmantiškių g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Zigmantiškių g. 1, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0164:841

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Kita kryptis“, PV Rimantas Grigauskas, el. p. rimantas@kitakryptis.lt, tel., nr. +370 682 26652

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Later“, Naugarduko g. 84, Vilnius, tel.: +370 5 2196296, rimantas@kitakryptis.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Laisvės al. 11-3, Kaunas, tel +370 682 26652, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 15:00 iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų lauksime iki 2021-11-08: rimantas@kitakryptis.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-11-08 nuo 18:00 iki 19:00 val.

 

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU1MzgxNjYtZDMyOS00N2FiLWIwNGQtOGVkY2I0NDU2YmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22718b1cec-26ca-4465-a424-6b09ce46324a%22%2c%22Oid%22%3a%22956bf853-514c-4881-8066-46c5c3218d54%22%7d

 

Atsisiųsti priedus:

1 dalis;

antra dalis.