Administracinio pastato Balio Karvelio g. 10, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

B. Karvelio g. 10, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:485 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, projekto vadovas Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +370 687 24672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Aero City 1“, įmonės kodas 304436247, adresas Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, info@earocity.lt, +370 639 14760

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, +370 687 24672, darbo dienomis 9.00-18.00 val. iki 2022 m. balandžio 13 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: info@2bricks.lt iki 2022 m. balandžio 13 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. balandžio 14 d. 17.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FlZmY5NDYtNTM0Ni00ZGZiLTlmN2EtZTVhZTEyM2ExZjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.