Administracinio pastato, Liepkalnio g. 132, 132A, 134A,134 Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Liepkalnio g. 132, 132A, 134A, 134 , Vilnius,

Sklypų kad. Nr. 0101/0081:148; Nr. 0101/0081:8; 0101/0081:100; 0101/0081:50;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorija , Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „AKG“   Remigijus Bimba, akg@akg.lt ,  8 650 69377

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Power Group Property” Liepkalnio g. 132A, Vilnius,  saulius@contestus.lt  , 8 612 67466

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iš anksto susitarus  adresu A. Tumėno 4 -25, Vilnius, tel. 8 650 69377, iki 2022 04 14 nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 04 14 pasiūlymai gali būti teikiami  elektroniniu paštu: akg@akg.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 04 14  17:00val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimas:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI0ZDY0MTktMzIyYi00OWEzLWFlYzEtMDMwNWM5YjZhN2Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef0ee718-ad1d-475c-9d00-b22b127ae366%22%2c%22Oid%22%3a%22321a001d-1026-40b9-a9c4-3506a11b9ad2%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti: 01 PP_Liepkalnio g. 132, 132A, 134A, 134 _I tomas,

01 PP_Liepkalnio g. 132, 132A, 134A, 134 _II tomas,

PP_vizualizacijos

2022-05-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarti. priedą

Liepkalnio g. 132,132A,134,134A PP 1 dalis