Administracinis pastatas. Sporto g. 16, Vilniuje. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Sporto g. 16, Vilnius. Sklypo kadastro Nr. 0101/0033:761

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita / Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Administracinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB“AKG“ Remigijus Bimba  akg@akg.lt  m.t. 370 65069377

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sporto 18“  Sporto g. 7A, LT-09238 Vilnius m.t. 370 60000030

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Iš anksto susitarus  adresu A. Tumėno g. 4 -25, Vilnius, tel. 8 650 69376, iki 2022 12 12 nuo 16.00 val. iki 17.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022 12 13 pasiūlymai gali būti teikiami elektroniniu paštu akg@akg.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022 12 13  15:00val. Tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimas: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFlYmQ5MzEtNjhjNi00MjQ5LWJlODctOGQ2OTU0ZjRkYmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2224bcb30a-ec5e-442a-a6f4-f130dc8272c0%22%2c%22Oid%22%3a%224c218a18-6cfb-444c-993c-5c6c263d6dff%22%7d

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1qnjrK

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

2023-01-19

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą