Administracinis pastatas Švitrigailos g. 19, 21, 23, Vilnius. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

 

Švitrigailos g. 19,21,23 Vilnius. Sklypų Kad. Nr. 0101/0055:182; 0101/0055:11; 0101/0055:197

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita, Komercinės paskirties objektų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

 

Administracinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Architektūros kūrybinė grupė“   Remigijus Bimba, [email protected]   ,  8 650 69377

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Vilbra“ Švitrigailos g. 13, Vilnius , [email protected] , 8 5 2394100

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

 

Iš anksto susitarus  adresu Antano Tumėno g.  4 -25, Vilnius, tel. 8 650 69377, iki 2023 01 13 nuo 16.00 val. iki 18.00 val.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2023 01 13 pasiūlymai gali būti teikiami  elektroniniu paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

 

2023 01 13  15:00val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimas: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjkwMTQ5MzAtNzBkMy00YzVmLTk1ZDItNTQ2MDI1ZTQ4MGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2224bcb30a-ec5e-442a-a6f4-f130dc8272c0%22%2c%22Oid%22%3a%224c218a18-6cfb-444c-993c-5c6c263d6dff%22%7d

 

Vilnius 3D https://arcg.is/W9yPm

Atsiųsti:
SVITRIGAILOS19-21-23_PP_1
SVITRIGAILOS19-21-23_PP_2

 

2023-03-16

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti SPP Švitrigailos g. 19-1-76; SPP Švitrigailos g. 19-77-119