Administracinių pastatų A. Juozapavičiaus g. 6, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Atkreipiame dėmesį, kad viešai konsultacijai pristatomi projektai dar nėra sulaukę savivaldybės pritarimo - specialistai sprendimą priima įvertinę ne tik projekto sprendinius, bet ir visuomenės pastabas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

A. Juozapavičiaus g. 6, Vilniaus m., žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0032:251

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita

Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administraciniai pastatai (7.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archinova“ projekto vadovas Aleksandras Gvildys, info@archinova.lt, +370 5 212 0581

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Juozapavičiaus 6“, Jogailos g. 4, Vilnius; +370 5 2619470

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, 4 aukštas, Vilnius, +370 5 212 0581, darbo dienomis 09.00-17.00 val. iki 2022 m. gruodžio  2 d. 12.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: info@archinova.lt iki 2022 m. gruodžio 2 d. 12.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022 m. gruodžio 2 d. 17.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YwZjFhODUtNjdmNC00ZGM1LWJlYzAtZDljMjA2NmM5YTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efec4b46-d95b-42d5-9dd5-3c8c14778956%22%2c%22Oid%22%3a%22943e18a2-a8d4-4ca7-bf38-bd43d9299e37%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2, priedą Nr. 3, priedą Nr. 4

Projektinių pasiūlymų 3D modelis