Buitinių nuotekų tinklų T. Kosciuškos g., Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

T. Kosciuškos g., Vilnius;

Žemės sklypas, kadastro numeris 0101/0042:268.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas, kadastro numeris 0101/0042:268 – Kultūros paveldo objektų žemės sklypai (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Nuotekų šalinimo tinklai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “Infrastruktūros inžinerija”. Projekto vadovas Renaldas Aleksandravičius, el. paštas renaldas@225.lt,tel. +370 699 15225.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus vandenys“, Spaudos g. 8, Vilnius, info@vv.lt, 19118.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB“Infrastruktūrosinžinerija”; GerosiosViltiesg.38,Vilnius; Tel.: +370612 40644.Darbo dienomis7.00-15.45val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-11.

Pašto adresas korespondencijai: UAB “Infrastruktūros inžinerija“ Gerosios Vilties g. 38, LT-0343, Vilnius; arba elektroniniu paštu: renaldas@225.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. balandžio 11d., 17:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIwMmIwZjItZDE1NC00NTEyLTljZTgtN2M5NmU4M2U0Njc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285a566d3-9803-4fca-8c8d-4ac523a70dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2240cabb58-660f-4a03-96f5-1884252717e5%22%7d

 

Atsisiųsti Priedą.

 

2022-05-05 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, priedą.