Dvibučio gyvenamojo namo Dailidžių g. 4C , Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dailidžių g. 4C, Vilnius. Nr. 0101/0044:77

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (dviejų butų gyvenamieji namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vitalij Avreicevič, vitalijus@kubinismetras.lt 8 600 74 222

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.P., R.P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Kubinis metras“ patalpos Pranciškonų g. 1-112, Vilnius. 860074222, D.D 15:00 – 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu – Vitalij Avreicevič, Pranciškonų g. 1-112, Vilnius, ir el. Paštu – vitalijus@kubinismetras.lt iki 2022-11-10, 17:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo laikas: 2022-11-10, 17:00. Tiesioginės vaizdo transliacijos metu. Nuoroda į transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM0ZThhZWQtYzI4NC00YmM5LWE1YjQtNzhkNTUyODcyMjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b441e5-2d20-4836-8b0b-97514fb19aae%22%2c%22Oid%22%3a%229065b6d0-f86f-4bba-8106-e0da3960d28d%22%7d

Atsiuntimui: Priedas

2022-12-02

Po viešo aptarimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Priedą