Dvibučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Medžiotojų g. 8, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Medžiotojų g. 8, Vilnius, 0101/0024:21.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Gyvenamasis namas: esama paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai) (6.1), numatoma paskirtis – gyvenamoji (dviejų butų pastatai) (6.2);

ūkinis pastatas: esama paskirtis – pagalbinio ūkio pastatai (7.17), numatoma paskirtis – pagalbinio ūkio pastatai (7.17);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB “AD17 architektai“, PV Rimvydas Jarašūnas, rimvydas@jad.lt, 8 685 30091.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. M., E. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Lukiškių g. 3, Vilnius, 2 aukštas, 209 kab., 8 685 30091, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iš anksto susitarus telefonu.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2022-10-19 (imtinai), el. paštu: rimvydas@jad.lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-10-19 16.00 val.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNiYTVlNjgtMTRiMi00MTExLWE2MjEtZTIwMTY2MmJjYjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ccafefd-26ec-44f6-8fa0-f23a9ab2528f%22%2c%22Oid%22%3a%226fe69eaf-6b3e-46ad-abe3-39a50c5c1dac%22%7d

Atsiuntimui: Priedas

2022-11-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedas