Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato, Vilnius, Rukainių g. 96, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Rukainių g. 96 (sklypo kad. nr. 0101/0073:337)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirties – kita

Naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis)) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Raimundas Kukarskas, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.K., G.K., E.K., K.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

P.Lukšio g. 7, Vilnius, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911, darbo dienomis nuo 8 iki 17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu info@valtraksa.lt iki 2022-07-20

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-07-20 16val.

Nuoroda į transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVhMjA1M2MtNDNkYy00YzViLWIxOTItOTQ1ODAxYWRhZDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

 

Atsisiųsti priedą