MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO-LOPŠELIO) PRIEGLIAUS G. 11,VILNIUJE STATYBOS PROJEKTO projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Priegliaus g. 11, Vilnius kad.nr. 0101/0167:2497 Vilniaus m. k.v

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

pagrindinė naudojimo paskirtis – Mokslo paskirties pastatas, Lopšelis darželis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Studija Archispektras“ Tomas Ščerbakovas , tomas.scerbakovas@archispektras.lt , +37064503886

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pregora“ , Polocko g. 40-9, LT-01205 Vilnius, kestutis@aggressivecapital.com , +37062466535

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Puodžių g. 12-1, Kaunas. Nuo gruodžio 13 iki sausio 2, darbo dienomis nuo 10-16h, susitarus iš anksto telefonu +37064503886.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti el. paštu tomas.scerbakovas@archispektras.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

 

2023 01 02 , 16:00, nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIzYWNjYzUtYjA5ZC00MzY3LTgyZGUtOWEzMmQ2ODcwOTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae4d9b56-9f0f-4eaa-9bdb-26b65163be4a%22%2c%22Oid%22%3a%2223bb26ab-6054-4828-9b34-e794b5b414dd%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/PTieP