Paliepių gatvės atkarpa nuo Katiliškių gatvės iki ir ties žemės sklypu adresu Paliepių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0159:1070), Vilniuje projektinių pasiūlymų pristatymas

Visuomenės informavimas apie numatomą

„Paliepių gatvės atkarpa nuo Katiliškių gatvės iki ir ties žemės sklypu adresu Paliepių g. 3 (kadastro

Nr. 0101/0159:1070), Vilniuje“, statinio projektavimą.

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės

(kai nesuformuotas žemės sklypas);

Ties žemės sklypu adresu Paliepių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0159:1070), Vilniuje

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su

gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius

pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma;

Gatvės [8.2].

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis – Kita; Būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Susisiekimo ir

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio

informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto

adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių)

vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

UAB „Vilniaus architektūros studija“, Romualdas Kirdulis, el.p.: [email protected], tel.: +370 615 72805

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės

adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija,

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius.

Tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto

svetainės adresas.

Lukšio g. 32 (4 aukštas), Vilnius, +370 615 72805, darbo dienomis nuo 16:00 iki 17:00 iš anksto

susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti

pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis

reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų

pasiūlymų);

Raštu – P. Lukšio g. 32 (4 aukštas), Vilnius, UAB „Vilniaus architektūros studija“;

Paštu – P. Lukšio g. 32 (4 aukštas), Vilnius, UAB „Vilniaus architektūros studija“;

El. paštu: [email protected]

Pasiūlymai teikiami iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda.

Virtualus susirinkimas 2022-10-31, 16.00

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/

19%3ameeting_NTQ2NmU4MmUtMzk3Ni00NWU2LThjMmUtMDk0YWQ4NjJmMjlk%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc45d73-5167-4cac-a55b-

82d3ee5a8276%22%2c%22Oid%22%3a%227c52caed-597c-4ca3-b14c-5a089c649e41%22%7d

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

https://drive.google.com/drive/folders/1cvXf3_XS3r7ushbgSSOmxDXsHm77HnS7?usp=sharing

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-11-28

Po viešo aptarimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą