Pėsčiųjų tilto, esančio Vilniaus geležinkelio stotyje, linijoje Vilnius – Klaipėda 0+144 km, pritaikant žmonių su judėjimo negalia reikmėms, rekonstravimo techninio darbo projekto Vilniaus m. projektinių pasiūlymų pristatymas

 

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Geležinkelio g. 2, Vilnius. 0101/8001:1 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Susiekimo komunikacijos – geležinkelio kelias (Geležinkelio linija Vilnius – Kaišiadorys priklausinys pėsčiųjų tiltas)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KELPROJEKTAS“ projekto vadovas Saulius Anusas el. p. saulius.anusas@kelprojektas.lt, Žalgirio g. 90 Vilnius tel.: 8 662 36398

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB LTG INFRA Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius +370 5 2693353

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Kelprojektas“ Žalgirio g. 90 Vilnius, UAB „Kelprojektas“ patalpose tel.:8 662 36398; nuo 15 val.

bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas 2022 m. rugpjūčio 18 d.

Raštu – UAB „Kelprojektas“ Žalgirio g. 90 Vilnius

Elektroniniu paštu – saulius.anusas@kelprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas  planuojamas nuotoliniu būdu nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZlYjBkYjMtNGU3Mi00Y2Y4LTkwYzAtNDI5NWNjNzY2ZDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22e3bb07c3-ce23-4bdd-98b5-ebb8adebbcda%22%7d

2022 rugpjūčio 18 d. 15 val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

 

2022-08-25 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.