PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (7.3.) GARIŪNŲ G. 57, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTO (II etapas) projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Gariūnų g. 57.,  0101/0076:630  Vilniaus m. k.v.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; Prekybos paskirties pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projektų rengimo biuras“ PV Piotras Černiauskas, piotras@prb.lt  +370 612 08604

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “VILNIAUS VERSLO PARKAS”, Aukštaičių g. 7, LT-11341. v.bucys@darnugroup.lt +37061641881

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, 861208604, d.d. 8:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-02-13 el. paštu piotras@prb.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks tiesioginės, internetinės transliacijos būdu 2022-02-14 d. 17:00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNjMDAwMmQtNmIwYS00NDI3LWExMzMtYWYzYjJhMWUwZDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%226e395f32-80ca-426b-a24a-2c6055840a0c%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

2023-07-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą