Prekybos paskirties pastato Gariūnų g. 57, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Gariūnų g. 57, Skl. kad. Nr. 0101/0076:630

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; Prekybos paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projektų rengimo biuras“ PV Piotras Černiauskas, piotras@prb.lt  +370 612 08604

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “VILNIAUS VERSLO PARKAS”, Aukštaičių g. 7, LT-11341. m.brezinskas@darnugroup.lt +370 614 57256

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, +370 612 08604, d. d. 8:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-06-16 el. paštu piotras@prb.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks tiesioginės, internetinės transliacijos būdu 2022-06-16 d. 17:00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE4MTc4OTUtY2RhNy00OTVmLTlhZDgtMzM3NGI0NWJhMWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%226e395f32-80ca-426b-a24a-2c6055840a0c%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą