Prekybos paskirties pastato Sklandytojų g. 1, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sklandytojų g. 1, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:486

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; prekybos paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovė Sandra Paškevičienė, [email protected] +37069093033

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Finco1“, įmonės kodas 305643124, adresas A. Rotundo g. 5-102, Vilnius, [email protected], +37066245045

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Mykolo Lietuvio g. 35-2, Vilnius, susitarus tel. +37069093033, darbo dienomis 7.30-15.30 val. iki 2022 m. balandžio 13 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected]  iki 2022 m. balandžio 13 d. 13.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. balandžio 13 d. 15.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhhMTUwOTEtZDcxZC00MTVhLWE0ZWQtYzJlM2IwYWVmYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-04-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.