Prekybos paskirties pastato Sklandytojų g. 1, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sklandytojų g. 1, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:486

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; prekybos paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovė Sandra Paškevičienė, sandra@spveikla.lt +37069093033

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Finco1“, įmonės kodas 305643124, adresas A. Rotundo g. 5-102, Vilnius, arnas.vildziunas@zerosum.lt, +37066245045

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Mykolo Lietuvio g. 35-2, Vilnius, susitarus tel. +37069093033, darbo dienomis 7.30-15.30 val. iki 2022 m. balandžio 13 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: sandra@spveikla.lt  iki 2022 m. balandžio 13 d. 13.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. balandžio 13 d. 15.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhhMTUwOTEtZDcxZC00MTVhLWE0ZWQtYzJlM2IwYWVmYmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-04-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.