Sporto paskirties pastato Nesvyžiaus g. 65 Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Nesvyžiaus g. 65, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 4400/4981:8717 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sporto paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “AEXN” prjekto vadovas, architektas Martynas Mankus, martynas@aexn.lt, 8-616-26831

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.P.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „AEXN“, A. Strazdelio g. 3-101, Vilnius, 8-616-2683, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iki balandžio 25 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu martynas@aexn.lt iki balandžio 25 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. balandžio 25 d. 17.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUwNWZiNjctNTdlMy00N2NjLThiNmEtNTY3NTAxNWYyNmFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b8ec25e-8735-4cd3-8d63-8a1efcb41ae3%22%2c%22Oid%22%3a%22360dcdc2-bf1c-4490-8749-b1c450c489f2%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti: priedą