Sporto paskirties pastato Riovonių g. 2H, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sklypo adresas – Riovonių g. 2H, Vilnius; sklypo kad. nr. – 0101/0069:198.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sporto paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Tomas Kučinskas, atestato Nr. A 1699, tel. nr. +370 688 00857, el. p. info@postforma.lt.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Austidėja“, adr. L. Rėzos g. 66, LT-93101 Neringa, el.p. kestasaustideja@gmail.com, tel. +370 698 39248.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Laisvės al. 59, Kaunas, tel. nr. +370 688 00857  iki 2022-06-10 d. nuo 09:00 val. iki 17:00 val. darbo dienomis iki viešojo susirinkimo pradžios ir Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

El. paštu info@postforma.lt ir paštu adresu „Postforma“ Laisvės al. 59, Kaunas iki viešojo susirinkimo pradžios.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022-06-10 d. 15 val., nuoroda prisijungimui:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk0MGM1NDEtMGMzZC00MWFlLWFiMTUtMWZkYzJmYjM5MGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ef92819-fe39-4e99-9ed4-6b97c837ebf5%22%2c%22Oid%22%3a%22855262a1-de28-47f1-8974-7fce91ea7c85%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Projektiniai pasiūlymai, Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

3d modelis: https://arcg.is/nqnD1

 

2022-08-17

Po viešo aptarimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.