Vienbučio gyvenamojo namo Filaretų g. 85C, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Filaretų g. 85C, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0046:139

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji, vieno buto (6.1).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Priedanga“, Projekto vadovas Gintaras Počiuipa,  gintaras.jad@gmail.com, tel. 8699 60741

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

P. Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Lukiškių g.3-401, Vilnius, tel. 8699 60741, 8:00 iki 10:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Informaciją patekti telefonu iki 2022 m. sausio 18 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2022-01-18 16:00 val., prisijungti bus galima adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA4OTg3MjQtYjg4Yi00MTFjLWI5ZTMtMDNiNGM4OTdmMGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fc674917-9528-4409-8bec-7ca1bfb7a380%22%2c%22Oid%22%3a%22dca6108c-2cac-4b8d-91b1-807876fb1227%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-02-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.