Viešbučio paskirties pastato Dariaus ir Girėno g. 23, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dariaus ir Girėno g. 23, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0079:1522 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: administracinės, gamybos ir pramonės, garažų, pagalbinio ūkio paskirties pastatai

Numatoma: viešbučio paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, projekto vadovas Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +37068724672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Nordic Metrology Science“, įmonės kodas 120229395, adresas Dariaus ir Girėno g. 23, Vilnius, info@nordicmetrology.com, +37052333393

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, +37068724672, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iki 2022 m. balandžio 27 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: info@2bricks.lt iki 2022 m. balandžio 27 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. balandžio 27 d. 15.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc3M2Q3MjktMDUxZC00ZmEzLWIyOTUtYmY3ZjJkZWNkM2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

Vilnius 3D https://arcg.is/1Wf9XH0

Atsisiųsti priedą